Tầng 1 -Hành Lang

Tâng 1 – Phòng Ăn

Tâng 1 – Phòng Ăn

Tâng 1 – Phòng Bếp

Tâng 1 – Phòng Bếp

Tâng 1 – Phòng Bếp

Tâng 1 – Phòng WC

Tâng 1 – Sân Vườn

Tâng 1 – Sân Vườn

Tâng 1 – Sân Vườn

Tâng 1 – Sân Vườn